KVKK

                      KVKK GENEL AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Vizyoner Bilişim ve
Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi MERSİS No: 5959 3212 4679 4556 (“ŞİRKET”)
tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda
açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak
ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve
Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama
amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri
almaktadır.

1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimizin mevcut İş Birimleri, internet sitemiz (www.vizyoner.org) ,
şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar,
anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri
diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da
elektronik ortamda toplanabilmektedir.

2.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek
noktasında kişisel verileriniz; İş Başvuru Formu, Belirli/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi,
Tedarikçi Sözleşmesi, İş başvurusu sırasında Şirketimize teslim edilen evrak, elektronik eposta

adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her
türlü iletişim kanalları aracılığı, elektronik e-formlar, satış işlemlerinin yürütülmesi, sipariş
girişi ,nakliye işlemleri, satış destek işlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası
kabulü), muhasebe işlemleri, ürün şikayetleri/iade işlemleri, ihbar ve şikayet hattı
kanallarından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satın alma işlemleri, kargo
gönderileri ve çağrı merkezi kanalları, eğitim, seminer ve sözlü olarak aktardığınız
bilgilendirme ile toplanmaktadır.
Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
Bu kapsamda Müşteri kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması,
çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin
yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile
müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere
dahil olmak üzere şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin
planlanması ve icrası, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya
arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı
doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla
paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği

• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
• Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın
öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
• Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve
geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz
sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
• 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden
açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yeralan taraflara
reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
• Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal
sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
• Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi
faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
• Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
• Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
• Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
• Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin
temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması
süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
• Ücret yönetimi
• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması
ve icrası
• Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

4. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız
aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması,
e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

• Şirketimizin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari ve yasal mercilerle, diğer mevzuat
hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
• Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere,
müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı
olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo ve
lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan
ulaşabilirsiniz.

Vizyoner Genel Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Başvuru Formu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi